EEN INTERIM BELEIDSMEDEWERKER VOOR LISSE

EXTRA CAPACITEIT

In het voorjaar van 2015 had de gemeente Lisse enkele flinke uitdagingen op het gebied van woonbeleid. De druk op de woningmarkt is er groot! De gemeente zocht extra capaciteit en wij mochten aan de slag via JS Consultancy.

WOONVISIE MET RESULTAAT

We legden een stevige basis met een nieuwe woonvisie. Daarin gaven we een kwalitatieve en kwantitatieve kijk op de woningmarkt in de gemeente en de streek. Deze woonvisie ontwikkelden we samen met Companen en andere belanghebbenden, zoals de woningcorporatie, makelaars, huurdersverenigingen, projectontwikkelaars, provincie en buurgemeenten. De woonvisie is in 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Lisse pakt het woningbouwvraagstuk aan samen met de gemeenten Hillegom en Teylingen. Zo ontstond ook een aparte regionale woonvisie, als voorloper op de ambtelijke fusie tussen de drie gemeenten op 1 januari 2017. In de loop van 2017 leverde Dutchplanners de nieuwe organisatie ook een Beleidsmedewerker Wonen voor de uitvoering van de woonvisie.

SAMEN OPLOSSEN HUISVESTINGSPROBLEEM ASIELZOEKERS EN STATUSHOUDERS

Naast de woonvisie lagen er nog meer uitdagingen op het gebied van wonen voor de gemeente Lisse. Een daarvan was de toename van het aantal statushouders. Elke gemeente had te maken met een verhoogde taakstelling. Deze was te groot voor de corporatie. Maar wat was het alternatief? Samen met makelaars en andere marktpartijen hebben we in ontbijtsessies andere mogelijkheden verkend. Hieruit rolden vier strategieën die in de raad zijn besproken. De raad gaf ruim baan om deze mogelijkheden te onderzoeken en de taakstelling te halen.

ACTUALISATIE REGIONALE WOONAGENDA HOLLAND-RIJNLAND

De tweede uitdaging draaide om de regionale woonagenda. De provincie Zuid-Holland stelt driejaarlijks een kwantitatieve woningbouwbehoefteraming vast, de WBR. Alle regio’s binnen Zuid-Holland werden gevraagd een actualisatie te schrijven. Lisse valt binnen de regio Holland-Rijnland.
De regio Leiden kent een forse taakstelling van 30.000 woningen in de komende jaren. Dit komt door de verstedelijkingsdruk van regio Haaglanden en de Metropoolregio Amsterdam. We deden mee in de kopgroep en organiseerden enkele bijeenkomsten met marktpartijen. Inmiddels is de Regionale Woonvisie voor Holland-Rijnland vastgesteld en aangeboden aan de provincie Zuid-Holland.

AFSTEMMING WONINGBOUWPROGRAMMA BIJ PROJECTEN

De gemeente Lisse ligt tussen de Noord- en de Zuidvleugel van de Randstad en dichtbij Schiphol. Hierdoor is het een echte groeiregio. Daar lag onze derde uitdaging. Hoe pakken we de woningbouw aan? In een tijd van schaarste was het niet gewenst om dit aan de markt over te laten. Het risico op een kwalitatieve mismatch is te groot. Daarom hebben we het woningbouwprogramma met streefpercentages vastgelegd in de woonvisie, om ook een garantie te hebben op goedkope en middeldure woningen. Daarnaast stuurden we op woonmilieus. Voor de gemeente wordt nu de planvoorraad bijgehouden en getoetst aan de gemaakte (regionale) afspraken. De projectleiders ruimtelijke ordening krijgen advies over de invulling van het woningbouwprogramma, rekening houdend met het karakter van de omliggende buurt en de kwaliteit van het beoogde woonmilieu.

Lees voor meer informatie de woonvisie van de gemeente Lisse.