EXTRA ONDERSTEUNING VOOR DE PROVINCIE GELDERLAND

De provincie Gelderland werkt aan diverse provinciale inpassingsplannen (PIP) in de provincie. Voor het begeleiden van die plannen zocht de provincie naar extra capaciteit. Het gaat dan om het voorbereiden van de plannen, het uitzetten van de verschillende onderzoeken en het voorbereiden van de procedure. Voor de provincie Gelderland werken we aan 2 grote infra-projecten: Railterminal Gelderland en Rondweg Lochem.

RAILTERMINAL GELDERLAND

De Railterminal Gelderland (RTG) komt vlakbij Valburg te liggen. De RTG biedt de mogelijkheid om containers over te laden van vrachtwagen naar trein en vice versa. Op het traject Rotterdam – Ruhrgebied – Noord-Italië zijn maar een beperkt aantal mogelijkheden om goederen op en af te laden. De locatie ligt aan de A15 en de Waal. Op dit traject zou dat de eerste railterminal in Nederland zijn. De ontwikkeling geeft in de stadsregio Arnhem – Nijmegen extra economische mogelijkheden. Door het opstellen van het inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) wordt het gemeentelijke bestemmingsplan als het ware vervangen. Voor een goede ruimtelijke ordening moeten verschillende – ook beleidsmatige – afwegingen worden gemaakt. Hiervoor worden de milieutechnische effecten voor de ontwikkeling in kaart gebracht en beoordeeld. Denk hierbij dan aan ecologie, landschap en water. De railterminal is een nieuwe stedelijke ontwikkeling en komt in het buitengebied te liggen. Een afweging in het kader van de ladder is dan ook noodzakelijk. De resultaten worden met een klankbordgroep van bewoners besproken. In het najaar van 2017 neemt het bevoegde gezag een besluit over een van de varianten.

RONDWEG LOCHEM

Al enige jaren loopt er een planstudie voor een provinciale rondweg in Lochem. De rondweg moet de verbinding tussen de A1 en de Achterhoek verbeteren. Ter hoogte van Lochem ontbreekt er een stuk in het provinciale netwerk. De inzet is om door toevoeging van deze schakel de doorstroming van de regio en de leefbaarheid in Lochem. Er zal namelijk minder verkeer door Lochem rijden. De inzet voor het PIP is om een flexibeler inpassingsplan te maken waarbij ruimte blijft voor de aannemer om het tracé verder uit te werken en bestaande locaties kunnen worden herontwikkeld. Het eindproduct is gericht op een UAV-GC-aanbesteding. Samen met stakeholders worden de stukken voorbereid. Er heeft al eerder milieutechnisch onderzoek plaatsgevonden. Deze onderzoeken krijgen een update. Doel is om eind 2017 het ontwerp inpassingsplan ter inzage te leggen.