ONDERSTEUNING VOOR INWONERS RICHTING OVERHEID

ONDERSTEUNING VOOR INWONERS RICHTING OVERHEID

LOCATIEONTWIKKELING: VISIE BEWONERS PLAN MOORWIJK BOXTEL

Voor het opstellen van een visie op het gebied Moorwijk in Boxtel werd Maarten Bosman door een aantal bewoners ingeschakeld. Zij wilden deskundige hulp bij het verwoorden van hun belangen naar de gemeente toe. Samen met de bewoners stelde Dutchplanners de visie ‘Vens van Moorwijk!’ op waarin de ruimtelijke uitgangspunten voor het gebied zijn verwoord. Het ging de bewoners met name om het behoud van het groene karakter van het gebied, essentieel voor de leefbaarheid van de gemeente. De visie vertaalt de belangen van bewoners in beelden en is ingezet als vertrekpunt voor de invulling van het gebied. Het voor alle partijen waardevolle vennengebied staat hierin centraal.

PROCES: GEMEENSCHAPPELIJK BELANG VASTSTELLEN

Het traject startte met gesprekken met de bewoners en het inzien van alle stukken. Dutchplanners vertaalde de ideeën van omwonenden naar een visie die ook voor projectontwikkelaar en gemeente hanteerbaar is. Het gebied Moorwijk vormt een belangrijke overgang van het stedelijke gebied van Boxtel naar het landelijke gebied van Sparrenrijk. Kenmerkend zijn de vennen met daaromheen bebouwing onder een groen bomendak. Tijdens het proces is het gelukt om alle bewoners op één lijn te krijgen vanuit een gemeenschappelijk belang. Dat werk krachtiger dan individuele reacties geredeneerd vanuit de eigen achtertuin.

OMGEVINGSKWALITEIT VOOROP BIJ GEVEN VISIE

In de visie is de omgevingskwaliteit die voor omwonenden zo belangrijk is tot maatschappelijk goed gemaakt. Gesteld werd dat het voorgestelde bouwinitiatief te dominant is en ten koste gaat van het groen. De bebouwing heeft een grote ecologische impact en is landschappelijk en cultuurhistorisch ongewenst. In de conclusie stipten we verder aan dat de plannen niet overal volgens de regels waren.

RESULTAAT: BOUWPLANNEN VAN TAFEL

De visie is aangeboden, maar door ontwikkelingen bij de eigenaar gingen de uiteindelijke bouwplannen niet door. Het kan zijn dat de gemeente in de toekomst opnieuw plannen heeft voor de locatie. In dat geval ligt er dus nu met deze bewonersvisie een goede basis voor de vervolgontwikkeling.